Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Posebne določbe za družinske člane državljanov EU, za katere velja direktiva št. 2004/38 /

Posebne določbe za družinske člane državljanov EU, za katere velja direktiva št. 2004/38

Družinski člani državljanov EU, ki so uveljavili svojo pravico do prostega gibanja (tj. državljan EU biva v državi članici, ki ni njegova matična država, ali se seli v drugo državo članico), uživajo določene postopkovne olajšave.

Za postopkovne olajšave morajo biti izpolnjeni ti osnovni pogoji:

• državljan EU je uresničil svojo pravico to prostega gibanja,
• družinski član (prosilec) spada v eno od kategorij, opredeljenih v direktivi št. 2004/38/ES,
• družinski član (prosilec) spremlja državljana EU ali se mu pridruži v namembni schengenski državi.


Kdo so družinski člani državljana EU?

Izraz družinski član državljana EU pomeni družinskega člana državljana katerekoli države članice EU in državljane Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice ("državljan EU" za namene teh določb), ki je:

a) zakonec,

b) starš državljana EU, ki je mlajši od 21 let ali je vzdrževana oseba,

c) otrok državljana EU, ki je mlajši od 21 let ali otrok zakonca državljana EU,

d) vzdrževan prednik ali vzdrževan potomec EU državljana ali vzdrževan prednik ali potomec zakonca državljana EU.

Opomba 1: Vzdrževana oseba je državljan tretje države, ki ga vzdržuje državljan EU ali njegov zakonec, ki:
• je študent do 26. leta starosti,
• je nezmožen pridobiti poklicno kvalifikacijo ali opravljati pridobitno dejavnost zaradi bolezni ali poškodbe,
• ni sposoben opravljati pridobitne dejavnost zaradi kronične bolezni.


Opomba 2: Družinski član državljana EU je lahko tudi tujec, ki zagotovi verodostojen dokaz, da:
• je sorodnik državljana EU, ki sicer ni naveden zgoraj, če:
- je živel v skupnem gospodinjstvu z državljanom EU v državi, katere državljan je, ali v državi, v kateri je imel dolgoročno ali stalno prebivališče,
- ga vzdržuje državljan EU,
- zaradi kronične bolezni potrebuje nego, ki jo zagotavlja državljan EU,
• je v stalnem razmerju z državljanom EU, ki je primerljivo z družinskim razmerjem in živi v skupnem gospodinjstvu z državljanom EU.

POSEBNI VIZUMSKI POSTOPKI ZA DRUŽINSKE ČLANE DRŽAVLJANOV EU V SKLADU Z DIREKTIVO ŠT. 2004/38/ES

Družinski člani državljanov EU, za katere velja Direktiva 2004/38/ES, so upravičeni do:
• prednosti pri določitvi morebitnega termina za oddajo vizumske vloge,
• brezplačne obravnave vizumske vloge,
• pospešene obravnave vizumske vloge.

Pri vlogi za vizum za kratkoročno bivanje (tip C) morajo družinski člani državljanov EU predložiti:
izpolnjeno in podpisano vlogo za vizum za kratkoročno bivanje (tip C); v vlogi ni treba izpolniti polj, označenih z *, je pa treba izpolniti polji 34 in 35,
veljaven potni list (ali drugo potno listino, ki je izdana v zadnjih 10 letih in vsebuje vsaj dve prazni strani za vizumske nalepke),
fotografijo v skladu s standardi ICAO,
prstne odtise (enaka pravila veljajo za vse prosilce),
dokumente, ki potrjujejo identiteto državljana EU in njegovo družinsko razmerje s prosilcem (izvirnik ali overjena kopija zakonske zveze / rojstva / drugega potrdila z uradnim prevodom v slovenščino, če je to potrebno).

Vloge za izdajo vizuma družinskih članov državljanov EU se običajno obravnavajo v najkrajšem možnem času. Rok za obravnavno je 15 dni ali izjemoma do 60 dni. Če prosilec ne predloži dokumentov, ki dokazujejo identiteto in družinske odnose državljanov EU, ni upravičen do olajšav na podlagi Direktive št. 2004/38/ES in zanj se uporabijo standardna postopkovna pravila.


PRITOŽBA ZOPER ZAVRNITEV IZDAJE VIZUMA
Odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma za kratkoročno bivanje (tip C) in razlogi za zavrnitev se prosilcu sporočijo na standardnem obrazcu. Odločitev o zavrnitvi izdaje vizuma zajema utemeljitvene razloge.

Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena, se lahko pritožijo v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o Vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), objavljenem v Uradnem listu Evropske unije z dne 15. septembra 2009. V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 1/2018 in 9/2018) lahko oseba, ki ji je bil izdaja vizuma zavrnjena, vloži pritožbo v 8 dneh od prejema obvestila o zavrnitvi/razveljavitvi/preklicu vizuma. Pritožbo je treba vložiti v pisni obliki v slovenskem jeziku. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR. V času reševanja pritožbe ni možna obravnava nove vloge za vizum.

V primeru, da Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izda negativno odločbo o upravni pritožbi, se je zoper odločbo mogoče pritožiti na sodišču. Pritožba se vloži na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.