Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore /

24. 08. 2017

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 43/17, je bil objavljen Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo potekale v nedeljo, 22.10.2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21.8.2017.

DAJANJE PODPORE VOLIVCEV V POSTOPKU DOLOČANJA KANDIDATUR ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Skladno z določbami Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/013 – odl. US) lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Poslanci določajo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko določi najmanj deset (10) poslancev državnega zbora. Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenem z njihovimi pravili. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata. Dve ali več političnih strank lahko določijo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev državnega zbora ali najmanj tri tisoč (3.000) volivcev. Volivci pa lahko določajo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko določi skupina najmanj pet tisoč (5.000) volivcev. Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev državnega zbora, v postopku določanja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v času od 21.8.2017 do vključno 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Navodila in obrazci za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike 2017, so objavljena v Uradnem listu RS št. 40/17 z dne 21.7.2017:

- obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike in
- obrazec P-2 za podporo, ki jo da poslanec Državnega zbora RS kandidaturi za predsednika republike.
 
Obrazec P-1 je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/ObrP1_podpora_volivca.pdf

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko konzularnega predstavništva.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora pošlje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.

Dodatna pojasnila o dajanju podpore kandidatom:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-predsednik-2017

GLASOVANJE NA VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih Republike Slovenije v tujini:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini

A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci), glasujejo na dva načina:

  1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
  2. po pošti iz tujine.

Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na naslednje načine:

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 21.09.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci):

Volivcu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci), bo DVK po uradni dolžnosti poslala volilno gradivo na prijavljen naslov v tujini.

Volivci s stalnim naslovom v tujini, vpisani v posebni volilni imenik (izseljenci), lahko glasujejo:

  • po pošti ali
  • na diplomatsko-konzularnem predstavništvu z odprtim voliščem ali
  • na posebnem volišču OMNIA v Republiki Sloveniji, če se bodo na dan izvedbe volitev nahajali v RS.

Glasovanje na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, t.j. 22. 10. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišča »OMNIA«. Izseljenci morajo svojo namero, da bodo glasovali na t.i. voliščih »OMNIA«, sporočiti DVK ali okrajni volilni komisiji najkasneje do 18.10.2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja.

Obvestilo je mogoče najti na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03«:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Obvestilo je možno posredovati:
1. preko portala eUprava, na povezavi: http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html;
2. na DVK
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
- po faksu na številko 00 386 143 31 269 ali
- po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;
3. na okrajne volilne komisije:
- po pošti na naslov okrajne volilne komisije ali
- po faksu ali
- po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije.

Dodatna pojasnila in informacije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-volitve-predsednika-republike-2017

Volitve/referendumi in potrjevanje obrazcev podpore v tujini

DRŽAVNA VOLINA KOMISIJA

Zakonodajni referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT)

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4. julija 2017 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (ZIUGDT). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/17. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 24. septembra 2017. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, je določen četrtek 6. julij 2017.

Volišča bodo odprta na naslednjih predstavništvih:
GK v  Celovcu, GK v Clevelandu, GK v Münchnu, GK v Trstu, GK v Torontu, VP v Atenah, VP v Beogradu, VP v Berlinu, VP v Bernu, VP v Bratislavi, VP v Bruslju, VP v Budimpešti, VP v Buenos Airesu, VP v Canberri, VP na Dunaju, VP V Haagu, VP v Kijevu, VP v Kopenhagnu, VP v Londonu, VP v Madridu, VP v Moskvi, VP v Ottawi, VP v Parizu, VP v Podgorici, VP v Pragi, VP v Sarajevu, VP v Skopju, VP v Tokiu, VP v Varšavi, VP v Washingtonu, VP v Zagrebu in VP pri Svetem sedežu, Vatikanu.

Volivci v tujini
A. volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (zdomci) glasujejo na dva načina:
1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Sloveniji (v nadaljevanju: DKP);
2. po pošti iz tujine.
Za obe obliki glasovanja morajo volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, svojo namero sporočiti Državni volilni komisiji. Obvestilo lahko pošljejo na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr02_glasovanje_po_posti_zdomci.pdf

Obvestilo volivec lahko pošlje na tri načine:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 143 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK  mora obvestilo volivca prejeti najpozneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.

B. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (izseljenci) lahko glasujejo:
1. na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Če želi volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, glasovati po pošti, mora o svoji nameri obvestiti DVK.
Obvestilo lahko pošlje na obrazcu »Glasovanje po pošti iz tujine (izseljenci) – Obr.01«, ki je objavljen na spletni strani državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr01_glasovanje_po_posti_izseljenci.pdf

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:

• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si ali
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269 ali
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija;

DVK mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 9. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Vsi volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, naj obvestilo čim prej posredujejo na DVK, da bodo volilni material prejeli pravočasno.


3. Na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – »OMNIA«
Izseljenec, ki bo na dan glasovanja, t.j. 24. 9. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t.i. volišča »OMNIA«.

Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo ali DVK. Obvestilo na obrazcu: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) – Obr.03« izseljenec pošlje na enak način, kot je določeno v B/2 točki:
http://www.dvk-rs.si/files/files/Obr03_glasovanje_na_voliscu_izseljenci.pdf

Državna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 20. 9. 2017 do 24. ure.

Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo DVK ne bo upoštevala.

Dodatna pojasnila:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-referendumi/Referendum-o-ZIUGDT-2017

 http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-iz-tujine