Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Vizum za dolgoročno bivanje (vizum D) /

VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (VIZUM D)

- vloga za izdajo nacionalnega vizuma "D"

Vloge za izdajo vizumov je treba oddati v vizumskih centrih VFS Global, z izjemo ožjih sorodnikov slovenskih državljanov, ki lahko oddajo vloge neposredno na veleposlaništvu. Konzularna taksa za vlogo za vizum za dolgoročno bivanje znaša 77 evrov in se plača v gotovini.

Zakon Republike Slovenije o tujcih v 19. členu določa, da se tujcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje in bo v Sloveniji bival več kot tri mesece v šestih mesecih izda vizum za dolgoročno bivanje (vizum D) z veljavnostjo največ enega leta. Zakon v 20. členu določa, da se vizum D izda v teh primerih:
 
1. Ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije/EU, ki želi v državo vstopiti z namenom združitve družine (če je tujec državljan države, ki tudi sicer za vstop v schengenski prostor potrebuje vizum) in ožjemu družinskemu članu oziroma registriranemu partnerju ali partnerju, s katerim državljan Republike Slovenije /EU živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, in sicer najmanj dve leti.

Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (izjava partnerjev, da skupaj živita najmanj dve leti, overjena pri notarju oziroma pri pristojnem organu v tujini, s podpisi vsaj dveh prič, oziroma dokumentacija, ki glede na lokalno zakonodajo, dokazuje zunajzakonsko skupnost);
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (zaradi urejanja dovoljenja za prebivanje pri pristojnih organih v Sloveniji);
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen v primerih, ko tujec izvaja načelo prostega gibanja po Direktivi 2004/38/ES (združitev družine tujca z državljanom druge EU države, ki živi v RS);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

2. Diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju in njihovim družinskim članom, kot jih določa 47. člen zakona, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata (bivanje daljše od 3 mesecev v šestih mesecih) v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, oziroma bodo zaposleni kot privatno osebje diplomatov  (npr. varuške in kuharji). Privatnemu osebju diplomatov, imetnikom navadnih potnih listov, se izda vizum D, na podlagi katerega si morajo na upravni enoti urediti dovoljenje za prebivanje (delovnega dovoljenja ne potrebujejo).

Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• nota zunanjega ministrstva države pošiljateljice o napotitvi na službeno mesto s seznamom morebitnih družinskih članov, ki bodo spremljali diplomata v Sloveniji in so imetniki diplomatskega ali službenega potnega lista.

Za privatno osebje diplomatov:
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev;
• garancija, da bo diplomat zagotovil zadostna sredstva za preživljanje osebja in navedba obdobja prebivanja osebja (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• kopija notranjega potnega lista.

3. Udeležencem tečajev ali drugih, podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja (npr. jezikovni tečaji in poletne šole) v trajanju najmanj treh mesecev in največ enega leta. Za tečaje, krajše od treh mesecev, se vizuma D ne sme izdati. Tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ali izpopolnjevanja morajo trajati najmanj 20 ur mesečno.

Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• potrdilo vpisu;
• potrdilo o plačilu tečaja, če je potrebno tečaj plačati;
• dokazilo o morebitni štipendiji oz. dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji na mesečni ravni);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista;
• dokazilo o nastanitvi za vse obdobje izobraževanja;
• V primeru izmenjave študentov na podlagi dvostranskega sporazuma med univerzama predložite sporazum in garantno pismo univerze gostiteljice;
• Za študente – potrdilo o študiju s strani pošiljajoče univerze.

4. Gospodarstvenikom in poslovnežem zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem slovenskega ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• pisno mnenje slovenskega ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;
• dokazilo o zaposlitvi in statusu tujca v tujem podjetju;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

5. Tujim študentom in delavcem v visokem šolstvu zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju visokega šolstva in znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega slovenskega ministrstva.

Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• pisno mnenje slovenskega ministrstva za visoko šolstvo;
• dokazilo o vpisu prosilca v elektronsko evidenco ministrstva v Sloveniji;
• dokazilo o štipendiji Republike Slovenije ali o drugače zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (zaradi urejanja dovoljenja za prebivanje pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

6. Zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju kulture
K vizumski vlogi je potrebno priložiti:
• potni list z veljavnostjo za najmanj tri mesece daljšo od nameravanega bivanja v RS in v schengenskem prostoru;
• dve barvni fotografiji velikosti 3,5 x 4,5 (obraz mora zajemati 70-80 % fotografije);
• pisno mnenje Ministrstva za kulturo;
• pogodba o delu oziroma sodelovanju;
• dokazilo o zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

7. Športnim trenerjem, poklicnim športnikom ali zasebnim športnim delavcem, ki nameravajo skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji. Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• dokazilo kluba/športne organizacije v Sloveniji, da bo pri njih delal/igral (pogodba o treniranju, pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Sloveniji);
• dokazilo pristojne športne organizacije v matični državi o statusu poklicnega športnika ali športnega trenerja;
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (zaradi urejanja dovoljenja za prebivanje pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji);
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen če to že ne izhaja iz drugih dokazil;
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

8. Poročevalcem za tuje medije ali tujim dopisnikom. Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• potrdilo matične medijske hiše, da je napoten v Republiko Slovenijo;
• veljavna novinarska izkaznica;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (zaradi urejanja dovoljenja za prebivanje pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

9. Duhovnikom in drugim osebam, ki bodo v okviru registrirane verske skupnosti opravljali duhovniški poklic in tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti. Zahtevana dokumentacija:
• izpolnjena vloga za vizum D;
• barvna fotografija (3,5 x 4,5 cm, obraz mora zajemati 70–80 % fotografije);
• potrdilo ustrezne verske institucije/humanitarne organizacije v matični državi, da je napoten na delo v Republiko Slovenijo (z navedbo datuma prihoda in trajanja bivanja v Republiki Sloveniji);
• potrdilo pristojne verske skupnosti/humanitarne organizacije v Republiki Sloveniji o prihodu in navedbo vrste in trajanja dejavnosti v Republiki Sloveniji;
• dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
• overjeno potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi urejanja dovoljenja za prebivanje pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji);
• potovalno zdravstveno zavarovanje z zagotovljenim najnižjim kritjem 30.000 EUR in z veljavnostjo za obdobje veljavnosti vizuma;
• kopija notranjega potnega lista.

 

* Izdan vizum za dolgoročno bivanje se tujcu vroči osebno.