Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Vizum za dolgoročno bivanje (vizum D) /

Vizum za dolgoročno bivanje "D"

- vloga za izdajo nacionalnega vizuma "D"

Konzularna taksa za vlogo za vizum "D" znaša 77 EVRO.

Zakon Republike Slovenije o tujcih v 19. členu določa, da se tujcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje in bo v Sloveniji bival več kot 3 mesece v 6-ih mesecih izda vizum za dolgoročno bivanje »D« z veljavnostjo največ 1 leta. Zakon v 20. členu določa, da se vizum »D« izda v naslednjih primerih: 

1. Ožjemu družinskemu članu državljana Republike Slovenije/EU, ki želi v državo vstopiti z namenom združitve družine  (če je tujec državljan države, ki tudi sicer za vstop v šengenski prostor potrebuje vizum, kot tudi za ožjega družinskega člana oziroma registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan Republike Slovenije /EU živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti – najmanj 2 leti).

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (izjava partnerjev, da skupaj živita najmanj dve leti, overjena pri notarju oz. pri pristojnem organu v tujini, s podpisi vsaj dveh prič, oz. dokumentacija, ki glede na lokalno zakonodajo, dokazuje izven-zakonsko skupnost);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen v primerih, ko tujec izvaja načelo o prostem gibanju  po Direktivi 2004/38/ES (združitev družine tujca z državljanom druge EU države, ki živi v RS);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

2. Diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju in njihovim družinskim članom, kot jih določa 47. člen zakona, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata (bivanje daljše od 3 mesecev v 6-ih mesecih) v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji oziroma bodo zaposleni kot privatno osebje diplomatov  (varuške, kuharji, itd.).

Privatnemu osebju diplomatov, imetnikom navadnih potnih listov, se izda vizum D, na podlagi katerega si morajo na UE urediti dovoljenje za prebivanje (delovnega dovoljenja ne potrebujejo).

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • nota MZZ države pošiljateljice o napotitvi na službeno mesto z naštetimi morebitnimi družinskimi člani, ki bodo spremljali diplomata v RS in so imetniki diplomatskega oz. službenega potnega lista.

Za privatno osebje diplomatov:

 • overjeno potrdilo o nekaznovanju;
 • garancija, da bo diplomat zagotovil zadostna sredstva za preživljanje osebja in časovno trajanje mandata osebja (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji).

3. Udeležencem na tečaju, študiju ali drugih, podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja (na primer: jezikovni tečaji, poletne šole, …) v trajanju najmanj 3 mesecev in največ 1 leta - za tečaje, krajše od 3 mesecev, se vizuma D ne sme izdati. Tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ali izpopolnjevanja morajo trajati najmanj 20 ur mesečno.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo vpisu;
 • potrdilo o plačilu tečaja, če je potrebno tečaj plačati;
 • dokazilo o morebitni štipendiji oz. dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma;
 • kopija notranjega potnega lista;
 • dokazilo o nastanitvi za vse obdobje izobraževanja (dokazilo o nastanitvi se ne zahteva od študentov, ki se nameravajo udeležiti študijskih izmenjav na slovenskih univerzah).

4. Gospodarstvenikom in poslovnežem zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • pisno mnenje Ministrstva za gospodarstvo;
 • dokazilo o zaposlitvi in statusu tujca v tujem podjetju;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

5. Tujim študentom in delavcem v visokem šolstvu zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju visokega šolstva in znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • pisno mnenje ministrstva za visoko šolstvo;
 • dokazilo o vpisu prosilca v elektronsko evidenco ministrstva;
 • dokazilo o štipendiji RS ali o drugače zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

6. Športnim trenerjem, poklicnim športnikom ali zasebnim športnim delavcem, ki nameravajo skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • dokazilo kluba/športne organizacije v RS, da bo pri njih delal/igral (pogodba o treniranju, pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Sloveniji);
 • dokazilo pristojne športne organizacije v matični državi o statusu poklicnega športnika ali športnega trenerja;
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen če to že ne izhaja iz ostalih dokazil;
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma. 

7. Poročevalcem za tuje medije ali tujim dopisnikom.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo matične medijske hiše, da je napoten v RS;
 • veljavna novinarska izkaznica;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

8. Duhovnikom in drugim osebam, ki bodo v okviru registrirane verske skupnosti opravljali duhovniški poklic in tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne  organizacije ali registrirane verske skupnosti.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo ustrezne verske institucije/humanitarne organizacije v matični državi, da je napoten na delo v RS (z navedbo datuma prihoda in trajanja bivanja v RS);
 • potrdilo pristojne verske skupnosti/humanitarne organizacije v RS o prihodu in navedbo vrste in časa aktivnosti v RS;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

* Izdan vizum za dolgoročno bivanje »D« se tujcu vroči osebno.