Veleposlaništvo RS Moskva /Vizumske in konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Kaj moram predložiti z vlogo za izdajo kratkoročnega vizuma? /

Kaj moram predložiti z vlogo za izdajo kratkoročnega vizuma?

Vlogo za vizum lahko oddate največ 180 dni in najpozneje 15 dni pred načrtovanim potovanjem. Če vizumsko vlogo oddate manj kot 15 dni pred potovanjem, vaša vloga morda ne bo pravočasno obdelana. Zato vam predlagamo, da pravočasno načrtujete potovanje in za vizum zaprosite dovolj zgodaj.

Za oddajo vloge neposredno na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi morate rezervirati termin.  Za rezervacijo termina se obrnite na vizumski center VFS Global po telefonu: +7 499 703 34 56, +7 499 705 12 26 ali prek spleta.


Seznam dokumentov za kratkoročni vizum

S pomočjo tega seznama boste lahko pripravili dokumente, ki jih morate priložiti k vlogi za kratkoročni vizum. Spremni dokumenti (izvirniki in kopije) so lahko v ruskem ali angleškem jeziku.
Vsak prosilec mora pripraviti svoj komplet dokumentov skladno z namenom poti.


Seznam je skladen s Prilogo III k Izvedbenemu sklepu Komisije o seznamu spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum v Iranu, Iraku, in Ruski federaciji, ki je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/SL/3-2016-3347-SL-F1-1-ANNEX-1.PDF

Izpolnjena vizumska vloga s podpisom prosilca. V primeru mladoletnih prosilcev vlogo podpišejo starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki. Rusko-slovenski obrazec vizumske vloge je na voljo tukaj. Angleško-slovenski obrazec vizumske vloge je na voljo tukaj. Vlogo je mogoče izpolniti v slovenskem, ruskem ali angleškem jeziku.

Potni list, ki je veljaven še najmanj tri mesece po nameravanem odhodu iz schengenskega območja, vsebuje najmanj dve prazni strani in je bil izdan v zadnjih desetih letih. Predložijo se lahko tudi morebitni stari potni listi s schengenskimi vizumi.

Veleposlaništvo bo sprejelo samo potne listine, ki jih Republika Slovenija priznava. Razpredelnico priznanih potnih listin si lahko ogledate na spletni strani Evropske komisije.


Predložiti morate potovalni dokument, ki vam omogoča vrnitev  v državo:
• katere državljan ste;
• ki je ta dokument izdala (to velja npr. za osebe brez državljanstva);
• ki vam je izdala dovoljenje za prebivanje.


1 nedavna barvna fotografija: fotografija mora ustrezati standardom ICAO; ozadje mora biti svetlo, izraz na obrazu nevtralen, na fotografiji ne sme biti nobenih sponk. Fotografija, ki mora kazati pravo podobo prosilca, mora biti izdelana v formatu 35 x 45 mm. Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, razdalja med konico brade in začetkom lasišča mora biti najmanj 13 mm. Prosilec na fotografiji mora biti oblečen v navadna oblačila in ne sme nositi temnih očal, razen v primeru zdravstvenih težav, ali naglavnih pokrival, razen če je uporaba pokrivala upravičena iz zdravstvenih ali verskih razlogov. V slednjem primeru naglavno pokrivalo ne sme zakrivati obraza in onemogočati prepoznavnost prosilca. Fotografija mora biti izdelana na tenkem sijajnem papirju v barvni ali črno-beli tehniki.  Izraz na obrazu mora biti nevtralen, usta zaprta in oči odprte.

Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki velja na vsem ozemlju držav članic in zajema celotno obdobje predvidenega bivanja ali tranzita prosilca. Kriti mora vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov ali smrti, nujno medicinsko pomočjo in/ali nujnim zdravljenjem v bolnišnici med prebivanjem na ozemlju držav članic. Najnižje kritje je 30 000 EUR.

Prosilci za vizum z večkratnim vstopom morajo predložiti veljavno polico potovalnega zdravstvenega zavarovanja, ki krije prvo načrtovano pot. Ti prosilci morajo podpisati izjavo v vizumski vlogi, da so seznanjeni z zahtevo po potovalnem zdravstvenem zavarovanju v primeru nadaljnjih potovanj.

Imetniki diplomatskih potnih listov, ki potujejo službeno, in družinski člani državljanov EU so izvzeti iz zahteve po potovalnem zdravstvenem zavarovanju.

Kopija notranjega potnega lista (izdanega pri 14. letih): strani z biografskimi podatki prosilca, podatki o potnih listih, ki so bili izdani prosilcu, zakonskem stanu prosilca in registraciji v Rusiji.

Mladoletne osebe:
o kopija rojstnega lista.
o soglasje osebe z roditeljsko pravico ali zakonitega skrbnika
se zahteva le, če mladoletna oseba potuje sama ali samo z enim od staršev. Izjema od tega pravila se dovoli, če je samohranilec, s katerim bo mladoletna oseba potovala, edini nosilec roditeljske pravice (tj. v primerih, kadar je drugi od staršev pokojen ali mu je bila odvzeta pravica do varstva in vzgoje; zahteva se npr. mrliški list drugega starša ali odločba sodišča, da je skrbništvo dodeljeno izključno tistemu od staršev, ki je podpisal vlogo).
o kopija veljavnega schengenskega vizuma starša, ki potuje z mladoletnikom, če mladoletnik in starš nista istočasno zaprosila za vizum.

Osebe, ki niso državljani Ruske federacije: dokazilo o zakonitem prebivanju v Ruski federaciji v skladu s federalno zakonodajo (tj. dovoljenje za prebivanje, vizum za dolgoročno bivanje ali registracija pri FMS), veljavno vsaj tri mesece po načrtovani vrnitvi z ozemlja držav članic, ali dokument, ki dokazuje, da je prosilec zaprosil za podaljšanje dokazila o zakonitem prebivanju.

Če prosilec ni rezident, dokazilo o zakoniti prisotnosti v Ruski federaciji in utemeljitev, zakaj je bila vloga oddana v Ruski federaciji in ne v državi prebivališča.

SPREMNI DOKUMENTI GLEDE NA NAMEN POTOVANJA
POTOVANJA IZ POSLOVNIH ALI SLUŽBENIH RAZLOGOV


o Člani uradnih delegacij:
- PISMO (npr. verbalna nota), ki ga izdajo pristojni ruski organi (npr. MID) ter ki potrjuje, da je prosilec član delegacije tega organa in da potuje v državo članico.
- KOPIJA URADNEGA POVABILA.

o  Udeleženci v uradnih programih pobratena mesta:
- PISNA PROŠNJA vodje uprave/župana mesta v Sloveniji, kjer bo potekalo pobratenje.
- PISNA PROŠNJA VODJE UPRAVE/ŽUPANA MESTA IZ RUSIJE, ki napoti udeleženca, z vsemi podatki o udeležencu.

o Zaposleni, ki potujejo iz poslovnih razlogov: 
- PISNA PROŠNJA na predpisanem obrazcu garantnega pisma za udeležbo na sestankih, konferencah ali dogodkih, povezanih s trgovino, industrijo ali delom, ki jo podajo družba ali organizacija, urad ali podružnica, državni ali lokalni organi države članice, ki vabijo, ali organizacijski odbori trgovinskih in industrijskih razstav, konferenc in simpozijev. Če takšne pisne prošnje ni mogoče pridobiti, drugo dokazilo o namenu bivanja (tj. informacije o sodelovanju na konferenci, vstopnica za trgovinski sejem, poslovna korespondenca, program poslovnega potovanja).

*** PISNA PROŠNJA na predpisanem obrazcu garantnega pisma mora biti overjena v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- POTRDILO O ZAPOSLITVI.

o Samozaposlene osebe, ki potujejo iz poslovnih razlogov:
- PISNA PROŠNJA na predpisanem obrazcu garantnega pisma za udeležbo na sestankih, konferencah ali dogodkih, povezanih s trgovino, industrijo ali delom, ki jo podajo družba ali organizacija, urad ali podružnica, državni ali lokalni organi države članice, ki vabijo, ali organizacijski odbori trgovinskih in industrijskih razstav, konferenc in simpozijev. Če takšne pisne prošnje ni mogoče pridobiti, drugo dokazilo o namenu bivanja (tj. informacije o sodelovanju na konferenci, vstopnica za trgovinski sejem, poslovna korespondenca, program poslovnega potovanja).

*** PISNA PROŠNJA na predpisanem obrazcu garantnega pisma mora biti overjena v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- DOKAZILO O OPRAVLJANJU GOSPODARSKE DEJAVNOSTI (tj. obrazec 2NDFL ali 3NDFL, izvleček iz poslovnega/davčnega registra ali potrdilo o statusu samostojnega podjetnika) ali BANČNI IZPISKI ZA VSAJ ZADNJE TRI MESECE.

***Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

o Vozniki (mednarodni prevoz blaga in oseb):

- PISNA PROŠNJA nacionalnega združenja prevoznikov Ruske federacije (ASMAP ali RAS) ali nacionalnega združenja prevoznikov države članice z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj.
       
o Člani osebja na vlakih, hladilnih vozilih in lokomotivah:
- PISNA PROŠNJA pristojne železniške družbe Ruske federacije (OAO-RDZ s svojimi podružnicami in OAO „Refservice“) ali pristojne železniške družbe države članice z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj.

o Letalske posadke (če zanje velja vizumska obveznost):
- PISMO upravljalnega organa.

o Novinarji:
- POTRDILO ALI DRUG DOKUMENT, ki ga izda strokovna organizacija in ki dokazuje, da je zadevna oseba kvalificiran novinar.
- PISMO DELODAJALCA, ki navaja, da je namen potovanja opravljanje novinarskega dela.

o Neodvisni novinarji:
- DOKAZILO O OPRAVLJANJU NOVINARSKE DEJAVNOSTI (tj. novinarska izkaznica ali podjemna pogodba).
- DOKAZILO O OPRAVLJANJU GOSPODARSKE DEJAVNOSTI/FINANČNIH SREDSTVIH (tj. obrazec 2NDFL ali 3NDFL, izvleček iz poslovnega/davčnega registra, potrdilo o statusu samostojnega podjetnika, bančni izpiski za vsaj zadnje tri mesece).

***Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

POTOVANJA ZARADI TURIZMA/DRUGIH ZASEBNIH OBISKOV

o Obiskovalci vojaških in civilnih pokopališč:
- URADNI DOKUMENT, ki potrjuje obstoj in ohranitev pokopališča ter razmerje med prosilcem in pokopanim.
- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

o Lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije in njihovi bližnji sorodniki:
- USTREZEN NACIONALNI DOKUMENT (tj. nedavni izvleček iz nepremičninskega registra, kopija kupoprodajne pogodbe), ki dokazuje, da je prosilec lastnik zadevne nepremičnine.
- Če gre za bližnje sorodnike, DOKAZILO O RAZMERJU.
- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

o Turisti in drugi zasebni obiskovalci:
- DOKAZILO O NASTANITVI (tj. povabilo/garantno pismo gostitelja, če prosilec biva pri
njem; dokument nastanitvenega obrata ali drug ustrezen dokument, v katerem je
navedena predvidena nastanitev v skladu z zakonodajo Republike Slovenije). Če to ni na voljo, ustrezen pisni opis načrtovanega potovanja.

*** V PRIMERU OBISKA PRIJATELJEV: garantno pismo mora biti overjeno v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- DOKAZILO O NAČRTU POTOVANJA (tj. potrditev rezervacije organiziranega izleta ali drug
ustrezen dokument, v katerem so navedeni predvideni potovalni načrti, kot so rezervirane povratne vozovnice. Če to ni na voljo, ustrezen pisni opis načrtovanega potovanja.

*** Če veleposlaništvo v postopku ugotovi, da rezervirana nastanitev/povratna vozovnica ne zadostuje, lahko prosilca zaprosi za dokazilo o plačilu zanju.

- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

POTOVANJA ZARADI OBISKA BLIŽNJIH SORODNIKOV/DRUŽINSKIH ČLANOV

o Bližnji sorodniki, ki obiščejo ruske državljane, ki zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji:
- GARANTNO PISMO GOSTITELJA, ki mora biti overjeno v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- DOKAZILO O ZAKONITEM PREBIVANJU OSEBE, KI VABI (npr. kopija dovoljenja za bivanje), in DRUŽINSKIH VEZEH (npr. kopija rojstnega ali poročnega lista).

- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

o Bližnji sorodniki, ki obiščejo državljane EU (EGP in Švice):
- PISNA PROŠNJA (garantno pismo) gostitelja, ki mora biti overjena v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- DOKAZILO O DRŽAVLJANSTVU OSEBE, KI VABI, IN DRUŽINSKIH VEZEH (npr. kopija potnega lista ali potrdila o državljanstvu; rojstni ali poročni list).

- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

o Družinski člani državljanov EU (EGP), ki uveljavljajo pravico do prostega gibanja v skladu z Direktivo 2004/38/ES: 
- DOKAZILO O DRUŽINSKIH VEZEH Z DRŽAVLJANOM EU (npr. kopija potnega lista ali potrdila o državljanstvu; rojstni ali poročni list); izvirnike dokazil v tujem jeziku je treba prevesti v angleščino ali ruščino, prevod pa notarsko overiti.

POTOVANJE Z NAMENOM TRANZITA
- DOKUMENTI O NADALJEVANJU POTI do končnega namembnega kraja (vizum ali drugo dovoljenje za vstop v tretjo namembno državo; vozovnice za nadaljevanje potovanja). 

- POTRDILO O ZAPOSLITVI (s podatki o plači); če to ni na voljo, drugo dokazilo o finančnih sredstvih in želji po vrnitvi (tj. bančni izpiski/izpiski za kreditno kartico za vsaj zadnje tri mesece, dokazilo o lastništvu nepremičnin v Rusiji ali dokazilo o plačilu stroškov: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku).

*** Bančni izpiski morajo biti opremljeni z originalnim žigom in podpisom banke.

POTOVANJE ZA NAMENE ŠTUDIJA ALI USPOSABLJANJA ALI UDELEŽBE NA DOGODKIH ALI DEJAVNOSTIH

o Udeleženci znanstvenih, kulturnih in umetniških dejavnosti: 
- PISNA PROŠNJA na predpisanem obrazcu garantnega pisma za udeležbo na takih dejavnostih, ki jo izda organizacija iz Slovenije, ki vabi. Garantno pismo mora biti overjeno v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- LOČENA IZJAVA O PLAČILU STROŠKOV, ki jo poda bodisi pošiljatelj bodisi prejemnik (ali drugo dokazilo o finančnih sredstvih), če to ni vključeno v pisno prošnjo.

o Učenci, dijaki, študenti, podiplomski študenti in spremljajoči učitelji:
- PISNA PROŠNJA (GARANTNO PISMO) ALI POTRDILO O VPISU ALI ŠTUDENTSKA IZKAZNICA univerze, akademije, instituta, visoke šole ali šole, ki vabi, ali potrdila o tečajih, ki jih bo oseba obiskovala. Garantno pismo mora biti overjeno v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- LOČENA IZJAVA O PLAČILU STROŠKOV, ki jo poda bodisi pošiljatelj bodisi prejemnik (ali drugo dokazilo o finančnih sredstvih), če to ni vključeno v pisno prošnjo).
*** ČE STROŠKE NOSIJO STARŠI: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku). 

- ŠTUDENTSKA IZKAZNICA ALI KOPIJA POTRDILA O VPISU, ki ga izda izobraževalna ustanova v Ruski federaciji.

o Udeleženci na mednarodnih športnih prireditvah in osebe, ki jih spremljajo kot strokovnjaki:
- PISNA PROŠNJA (GARANTNO PISMO) ORGANIZACIJE, KI VABI (pristojni organi, državne športne zveze ali nacionalni olimpijski komiteji), vključno s podatki o vlogi teh oseb, ki mora biti overjena v pristojni upravni enoti. Za potrebe postopka zadostuje kopija vseh strani tako overjenega garantnega pisma, vključno z žigom upravne enote in številko overitve.

- LOČENA IZJAVA O PLAČILU STROŠKOV, ki jo poda bodisi pošiljatelj bodisi prejemnik (ali drugo dokazilo o finančnih sredstvih), če to ni vključeno v pisno prošnjo.

*** ČE STROŠKE NOSIJO STARŠI: sponzorsko pismo + dokazilo družinske vezi + kopija prve strani sponzorjevega notranjega potnega lista + dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih sponzorja v izvirniku). 

Veleposlaništvo lahko zahteva dodatne dokumente ali informacije, če oceni, da je to potrebno za obravnavo vloge.

Vizumska taksa za ruske državljane zanaša 35 EUR in je nepovratna. Nekatere kategorije prosilcev so oproščene plačila takse – glej poglavje Vizumske takse. Opozarjamo, da je na veleposlaništvu mogoče le gotovinsko plačilo  v evrih.

Prstne odtise morajo oddati vsi prosilci, razen otrok, mlajših od 12 let, prosilcev, ki so v zadnjih 5 letih v postopku izdaje kratkoročnega vizuma že oddali prstne odtise, prosilcev, pri katerih je jemanje prstnih odtisov fizično nemogoče, voditeljev držav ali predsednikom vlad in članov njihovih uradnih delegacij, ki so jih povabile vlade držav članic ali mednarodne organizacije v uradne namene ter vladarjev in drugih visokih članov kraljeve družine, ki so jih povabile vlade držav članic ali mednarodne organizacije v uradne namene.

Vsak prosilec mora pripraviti ločeno vizumsko vlogo in komplet dokumentov, tudi če več oseb potuje z enim potnim listom (npr. otroci, ki potujejo s potnim listom staršev).

Ob oddaji vloge morajo prosilci pokazati tudi izvirnike dokumentov, ki se jih odda v obliki kopije (npr. notranji potni list, rosjtni listi, poročni listi, rusko dovoljenje za prebivanje, dolgoročni vizum ali registracija, soglasje staršev ali zakonitega skrbnika).